Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopisy US Presidentovi, Joseph R. Biden (written by Czech-English)

Aktualizace textu: 27. srpna 2021

Osobní dopisy US Presidentovi

Personal Letters to the US President

Mr. Joseph R. BIDEN

Tento text bude dvojjazyčný, nejprve v češtině, níže pak v angličtině ... pracuji na tom průběžně a často. Anglicky psaná verze je ponkud kratší, není průběžně doplňována jako verze česká, děkuji za pochopení.

This text will be bilingual, first in Czech, then in English ... I'm working on it continuously and frequently, thanks. The English version is somewhat shorter, it is not continuously updated as the Czech version, thank you for your understanding.

Stručný osobní komentář:

Není bez zajímavosti, že Spojené státy americké a Ruská federace jako hlavní vlastníci jaderných zbraní drží spolu přes 91% světového vojenského jaderného arzenálu, což jsem osobně zpočítal podle údajů ročenky SIPRI. Zkratka SIPRI znamená Mezinárodní institut pro výzkum míru (v originále pak název zní Stockholm International Peace Research Instute), jedná se prestižní a celosvětově uznávanou vědecko-výzkumnou bezpečnostní instituci, která vydává každoročně celosvětově uznávanou ročenku Zbrojení, odzbojení a mezinárodní bezpečnost

= podrobněji včetně údajů o jederných arzenálech viz část mého webu =

Závažné a smutné otázníky kolem jaderných zbraní

Obě země - USA a Ruská federace - dlouhodobě spolupracují na poli jaderného odzbrojení a zvyšování důvěry a na základě dvoustranných mezinárodních dohod postupně i když pomalu snižují jejich zásoby jaderných zbraní. Také Francie v posledních letech mírně snížila svůj vojenský jaderný potenciál.

Naproti tomu Čína, Izrael, Indie, Pákistán a Severní Korea svůj vojenský jaderný arzenál trvale navyšují.

Podívejme se však společně také na významná pozitiva v oblasti jaderných zbraní. Bývalý americký president Barack H. Obama, ve funkčním období od roku 2009 do roku 2017 se v tomto směru významně zapsal do historie právě v Praze. Je pro nás zajisté velmi příjemné, že president Obama přednesl dne 5. dubna 2009 na Hradčanském náměstí v Praze vskutku historický projev, kde vyzval k likvidaci jaderných zbraní, k vytvoření světa bez jaderných zbraní. Pro dokreslení je dále uvedena důležitá a podstatná část jeho významného veřejného projevu:

… A tak dnes jasně a s přesvědčením prohlašuji, že Amerika se zavazuje usilovat o mír a bezpečí světa bez jaderných zbraní. Nejsem naivní. Tohoto cíle nebude dosaženo rychle – možná to nebude za mého života. Bude to vyžadovat trpělivost a vytrvalost. Ale nyní musíme také ignorovat hlasy, které nám říkají, že svět se nemůže změnit. Musíme trvat na tom „Ano, my můžeme“ …

Bývalý americký president Barack H. Obama získal za svoje snahy v oblasti jaderného odzbrojení Nobelovu cenu míru.

Předsedkyně ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons / Mezinárodní kampaň za zákaz jaderných zbraní) paní Beatrice Fihn řekla v svém vystoupení, že její mezinárodní organizace sdružuje stovky protijaderných mezinárodních i národních především nevládních organizací, spolků a sdružení ve více jak stovce různých zemí. ICAN začala pracovat na Mezinárodní smlouvě o zákazu jaderných zbraní již 11 let před přijetím této zásadní mezinárodní dohody. Po létech příprav a jednání byla v roce 2017 organizována velká mezinárodní konference o jaderných zbraních, a to přímo na půdě a s podporou OSN, v sídle OSN v New Yorku. První část této konference probíhala ve dnech 27. až 31. března 2017, další část pak v termínu od 15. června do 7. července 2017.

Poslední den těchto jednání, tedy 7. července 2017 bylo odhlasováno 122 zeměmi přijetí Mezinárodní dohody o zákazu jaderných zbraní. Podle očekávání všechny jaderné mocnosti tento návrh nepodpořily, jakož i jejich koaliční spojenci ve vojensko-politických uskupením, např. v NATO.

Následně nedlouho potom dne 6. října 2017 byla ICAN udělena Nobelova cena míru. Ve zdůvodnění se uvádělo, že Nobelova cena míru byla udělena za práci při zdůvodňování katastrofických humanitárních následků po použití jaderných zbraní a za přípravu mezinárodní dohody zakazující takové zbraně.

Cesta k úplnému jadernému odzbrojení však bude zřejmě složitá, těžká, komplikovaná a zdlouhavá. Nicméně je zcela reálná a nepochybně nastanou kampaně různých peticí, prohlášení, výzev a jiných mírových a protijaderných iniciativ, kde budou široké možnosti k vyjádření se také „obyčejným občanům“. Pokud chceme, aby naše děti a vnoučata žily v bezpečnějším světě, ve světě bez jaderných zbraní, zajisté takové mírové protijaderné akce jednoznačně podpoříme. Můžeme také očekávat, a to již v roce 2021 řadu mírových pochodů, demonstrací, happeningů, seminářů, přednášek, konferencí a jiných událostí, které budou jednoznačně podporovat rychlou, bezpečnou a ekologickou likvidaci všech jaderných zbraní, a to včetně jejich nosičů. Také zde lze předpokládat masovou účast občanů v různých částech světa.

Optimistické vise OSN vyjadřují značnou naději, že se dosáhne úplného zničení současných jaderných zbraní již v roce 2045, tedy v roce stého výročí založení Organizace spojených národů.

Můj osobní příspěvek k tomu to úsilí je odborný profesionální článek v rozsahu 16 stran textu, kde jasně navrhuji cca 12 opatření ke snížení jaderné konfrontace a snížení napětí v oblastí jaderného zbrojení. V souladu s tím, jsem odeslal již asi 7-9 tištěných dopisů do Bílého domu ve Washingtonu DC, kde jsem oslovil nového amerického presidenta Joe Bidena s mými návrhy. Zatím čekám na jeho odpověď. Kdo si počká, ten se dočká ... posílám obvykle další dopis (ve středu), aby na mě nezapomněl.

Dnes 7. června 2021 jsem podepsal výzvu pro presidenty J. Bidena a V. Putina, aby na setkání dne 16. června 2021 v Ženevě dojednali + podepsali prohlášení a závazek, že jako první nepoužijí své jaderné zbraně ... k tomuto tématu směřují mé poslední osobní dopisy US presidentovi Joe Bidenovi. Další dopis mám předpřipraven a zašlu ho poštou do Bílého domu asi ve středu dne 9. června 2021 (odesláno). Další dopisy jsou připraveny na 11. a na 15. června 2021, tedy dnes a v úterý. J

Jen ten člověk, která důkladně zná jaderné zbraně a jejich devastující dopady a následky si dovede alespoň přibližně představit tzv. jadernou apokalypsu a následnou krutou a nelítostnou "jadernou zimu". Z vědeckého pohledu je nutno poznamenat, že tzv. "jaderná zima" je v odorné vdecké literatuře dost podrobně popsána, v drtivé většině se jednalo o týmová díla špičkových světových odborníků ...

Původní text: rodinná chata na Bozeňově, pátek 7. května 2021, 14:30

Revize a další doplnění textu 01, Brno, 7. června 2021, 7:45

Revize a další doplnění textu 02, Bozeňov, 11. června 2021, 7:00


Brief personal comment:
It is not without interest that the United States and the Russian Federation, as the main owners of nuclear weapons, hold together over 90% of the world's military nuclear arsenal. The two countries have been cooperating for a long time in the field of nuclear disarmament and confidence-building, and are gradually, albeit slowly reducing their stockpiles of nuclear weapons, on the basis of bilateral international agreements. France has also slightly reduced its military nuclear potential in recent years.

In contrast, China, Israel, India, Pakistan and North Korea are steadily increasing their military nuclear arsenals.

But let us also look together at the significant positives in the field of nuclear weapons. Former US President Barack H. Obama, in his term of office from 2009 to 2017, made a significant contribution to history in this area in Prague. It is certainly very pleasant for us that President Obama delivered a truly historic speech on 5 April 2009 on Hradčanské náměstí in Prague, calling for the destruction of nuclear weapons and the creation of a world without nuclear weapons. To illustrate, the following is an important and essential part of his important public speech:

… And so today I state clearly and with conviction that America is committed to the peace and security of a world without nuclear weapons. I'm not naive. This goal will not be achieved quickly - it may not be in my lifetime. It will require patience and perseverance. But now we must also ignore the voices telling us that the world cannot change. We have to insist "Yes, we can"…

Former US President Barack H. Obama has won the Nobel Peace Prize for his efforts in nuclear disarmament.

The chairwoman of ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), Ms. Beatrice Fihn, said in her speech that her international organization brings together hundreds of international and national anti-nuclear organizations, mainly NGOs, associations and federations in more than a hundred different countries. ICAN began working on the International Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 11 years before the adoption of this fundamental international agreement. After years of preparations and negotiations, a major international conference on nuclear weapons was organized in 2017, directly on the ground and with the support of the UN, at the UN headquarters in New York. The first part of this conference took place from 27 to 31 March 2017, the next part from 15 June to 7 July 2017.

On the last day of these negotiations, ie 7 July 2017, 122 countries voted in favor of the International Agreement on the Prohibition of Nuclear Weapons. As expected, not all nuclear powers supported this proposal, as did their coalition allies in military-political groupings, such as NATO.

Subsequently, on October 6, 2017, ICAN was awarded the Nobel Peace Prize. The justification stated that the Nobel Peace Prize had been awarded for work to justify the catastrophic humanitarian consequences following the use of nuclear weapons and for drafting an international agreement banning such weapons.

However, the road to full nuclear disarmament is likely to be difficult, hard, complicated and lengthy. However, it is quite real and there will undoubtedly be campaigns on various petitions, declarations, calls and other peace and anti-nuclear initiatives, where there will be ample opportunities for "ordinary citizens" to speak as well. If we want our children and grandchildren to live in a safer world, a world without nuclear weapons, we will certainly unequivocally support such peaceful anti-nuclear actions.

We can also expect, as early as 2021, a series of peace marches, demonstrations, happenings, seminars, lectures, conferences and other events that will clearly support the rapid, safe and environmentally sound destruction of all nuclear weapons, including their means of delivery. Here, too, mass participation of citizens in different parts of the world can be expected.

The optimistic visions of the United Nations express considerable hope that the complete destruction of current nuclear weapons will be achieved as early as 2045, the centenary of the United Nations.
My personal contribution to this effort is a professional professional article in the range of 16 pages of text, where I clearly propose about 12 measures to reduce nuclear confrontation and reduce tensions in the field of nuclear armaments. Accordingly, I have already sent about 7 printed letters to the White House in Washington DC, where I addressed the new US President Joe Biden with my suggestions. I'm waiting for his answer. Whoever waits, will see ... I'm sending another letter so he doesn't forget about me.

Family cottage in Bozeňov, Friday 7 May 2021, 14:30

Podrobnosti k návrhům ke zlepšení současné situace jsou dostupné, kde je odborný článek o jaderném zbrojení a odzbrojení (tento krátký text vložen dne 6. srpna 2021).

Článek obsahuje řadu návrhů od A. až do L. a má celkem 21 stran, což je dost dlouhá vědecko-populárně-odborná esej, která je ke stažení v plném rozsahu v odborném časopise Policejní akademie České republiky v Praze. Link na časopis Bezpečnostní teorie a praxe č. 2/2021 (21 stran textu), je uveden ke stažení v plném rozsahu v jiné části mého osobního webu: Jsem mírový aktivita.